REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZY 2021

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą "METAMORFOZY 2021".

Zawarte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i skróty, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, należy rozumieć w sposób następujący:

a.    Konkurs – Konkurs METAMORFOZY 2021;

b.    Regulamin – Regulamin Konkursu METAMORFOZY 2021;

c.    SFI – Studio Figura International;

d.   Gabinet Studio Figura - licencjonowany gabinet modelowania sylwetki działający w sieci franczyzowej Studio Figura International w oparciu o autorski koncept Studio Figura;

e.   Koncept Studio Figura – autorski koncept Studio Figura International dotyczący modelowania sylwetki obejmujący następujące elementy modelowania sylwetki:

- plan zabiegowo-treningowy,

- program dietetyczny,

- program oczyszczający Go Clean,

- suplementacja preparatami Go Slim.

f.    Dziennik metamorfozy – dziennik prowadzony przez Uczestnika Konkursu, w którym Uczestnik dokumentuje swoją drogę do osiągnięcia celu w redukcji masy ciała

g.       Uczestnik – Uczestnik Konkursu METAMORFOZY 2021

§ 2

ORGANIZATOR KONKURSU

 

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Rollen Polska - Studio Figura Izabella Michalak, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080,  ulica Wiązowa 56, REGON nr 300224173,  Nr VAT PL 7831266218.

§ 3

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest nagrodzenie Klientek licencjonowanych gabinetów Studio Figura za osiągnięcie najlepszych rezultatów w redukcji swojej wagi ciała w okresie trwania Konkursu.

Dodatkowym celem Konkursu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz kultury dbania o sylwetkę i prawidłową wagę ciała wg konceptu Studio Figura.

§ 4

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa  od dnia 01.02.2021. do dnia 31.10.2021.

Zgłoszenia Uczestników należy wysyłać począwszy od 01.02 2021 i przez cały okres trwania konkursu w każdym jego momencie.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń - 31.10.2021 godz. 23:59.

 

§ 5

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

jest osobą pełnoletnią;

posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

jest klientką Gabinetu Studio Figura i jest prowadzona pełnym programem konceptu Studio Figura zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 2 pkt. d.;

rozpoczyna odchudzanie od oczyszczenia organizmu z toksyn Go Clean– warunek bezwzględny;

posiada Indywidualną Kartę Klienta prowadzoną przez opiekuna w  Gabinecie Studio Figura – wraz z opisem celu redukcji masy ciała, obliczeniami parametrów, dawkowaniem suplementów;

2.         Fakt utraty masy ciała Uczestnika  musi być udokumentowany opisem w Karcie Efektów – Załącznik nr 3 do regulaminu oraz fotografią Uczestnika. Fotografie powinny zostać wykonane w Gabinecie Studio Figura:

- przed metamorfozą (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki),

- po metamorfozie (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki oraz 2 fotografie w pięknej kreacji).

3.       Zgłoszenie Uczestnika  dokonuje licencjonowany Gabinet Studio Figura, którego klientką  jest Uczestnik. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: metamorfozy@studiofigura.com.pl

4.       Zgłoszenie Uczestnika do konkursu winno zawierać:

dane osobowe Uczestnika – klientki Gabinetu Studio Figura,

systematycznie wypełnianą Kartę Efektów Uczestnika wg Załącznika nr 3 do Regulaminu,

opis diety Uczestnika i sposób dawkowania suplementów,

podpisaną przez Uczestnika Umowę dotyczącą udziału w Konkursie METAMORFOZY 2021,

fotografie, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§ 6

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU

Podczas trwania Konkursu Uczestnik jest zobowiązany do:

1) prowadzenia Dziennika metamorfozy, zawierającego opis drogi Uczestnika do           osiągnięcia celu redukcji masy ciała;

2) dołożenia wszelkich starań, żeby skutecznie i w sposób niezakłócony zrealizować program metamorfozy, w tym:

realizować program dietetyczny, zgodnie z planem żywieniowo- treningowym, opracowanym przez ekspertów Studio Figura,

ćwiczyć regularnie w Gabinecie Studio Figura, zgodnie z dopasowanym do jej potrzeb karnetem;

3)  nagrania  w Gabinecie Studio Figura, z pomocą jego właścicielki, następujących filmów:

filmu dokumentującego przebieg metamorfozy Uczestnika, realizowanej w Gabinecie Studio Figura,

filmu z opinią na temat suplementów, pochodzących z asortymentu Studio Figura International (w taki sposób, aby na filmie widoczne były wyraźnie suplementy),

filmu z opinią na temat kosmetyków, pochodzących z asortymentu Studio Figura (w taki sposób, aby na filmie widoczne były wyraźnie kosmetyki).

§ 7

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych:

niezbędnych do przekazania nagród (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, danych adresowych) - wg Załącznika nr 1 do Regulaminu;

dokumentujących proces utraty wagi ciała (wiek, data i waga ciała  początkowa, daty i wagi ciała na kolejnych etapach, sposób suplementacji w poszczególnych etapach, informacje dotyczące stosowanej diety, informacje dotyczące istnienia problemów zdrowotnych wpływających na proces redukcji wagi ciała, procentowy ubytek masy ciała) – wg Załącznika nr 3 do regulaminu;

fotografii potwierdzających redukcję wagi ciała wykonanych w sposób określony w §4 ust. 2.

nagrań audio video – filmów określonych w §5 ust. 1 pkt. 3).

  1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
  2. Uczestnik przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Organizatora Konkursu.
  3. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarto w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

§ 8

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wyłonione zwyciężczynie konkursu metamorfoz.

Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który w trakcie trwania Konkursu uzyska procentowo największą utratę masy ciała oraz największą utratę masy ciała w kilogramach.

Procentowa utrata masy ciała obliczana będzie wg następującego wzoru:

[( waga początkowa – waga końcowa) / waga początkowa ] x 100%

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi – w terminie 1-31.11.2021 r. (konkretna data zostanie podana)

Zwyciężczynie konkursu metamorfoz zostaną ogłoszone na uroczystej Gali.

§ 9

NAGRODY W KONKURSIE

Nagrodami w Konkursie są:

Nagroda za zajęcie I miejsca- Egzotyczna wycieczka dla laureatek i osoby towarzyszącej.

Nagrody dla pozostałych ośmiu finalistek oraz kobiet, które brały udział w cyklu Twoja Nowa Figura to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o wartości 2500 zł brutto.

Nagroda dla właścicielek studio, które prowadziło wygraną laureatkę to 50% zniżki lub 15 000 zł brutto  na wybrane urządzenie. Pozostałe właścicielki studiów, których klientki brały udział w metamorfozach oraz w cyklu Twoja Nowa Figura, otrzymają 1000 zł brutto do wykorzystania w Studio Figura International.

 

§ 10

OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCY KONKURSU

Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Zwycięzca ma obowiązek w ciągu 2 tygodni podać dogodny dla niej termin wyjazdu na wycieczkę (nie później niż 2 miesiące po ogłoszeniu wyników). W przypadku nie określenia terminu, nagroda zostanie przekazana osobie z drugiego miejsca.

Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi zdjęć z wycieczki do celów marketingowych oraz do opisania swojej historii i pobytu na wycieczce.

Ponadto Zwycięzca zobowiązuje się w miarę możliwości do utrzymania  osiągniętej w trakcie Konkursu wagi ciała, tak, aby w dniu wyjazdu na wycieczkę nie była ona znacząco wyższa niż ta, która widnieje w zgłoszeniu do Konkursu jako waga końcowa.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W konkursie mogą uczestniczyć klientki tylko Licencjonowanych Gabinetów Studio Figura  - Partnerów Studio Figura International (podpisane i opłacane porozumienie).

W konkursie nie mogą brać udziału właściciele Gabinetów Studio Figura, ani ich pracownicy.

W konkursie ma prawo wziąć udział każda Pani, która wykupi karnet na treningi/ zabiegi w Gabinecie Studio Figura w miesiącach trwania konkursu.

Nie ma wymogu, aby proces odchudzania trwał przez cały okres trwania Konkursu - istotny jest rezultat, jaki uzyskał Uczestnik w tym okresie.

Fakt utraty masy ciała musi być udokumentowany fotografią uczestniczki.

W czasie trwania Konkursu Uczestnikom nie wolno nawiązywać współpracy z innym firmami w celu promowania metod odchudzania, modelowania sylwetki poza konceptem Studio Figura.